VƯỜN XUÂN CỦA THẦY

Xuân dân tộc nay về trên đất Mỹ
Hoa đón chào bừng nở ngát hương
Giờ đây nơi cửa Phật Đường
Thầy Mừng Phật tử mười phương hội về
Đạo tràng khai mở mấy năm
Ngày xuân Hoa Pháp nở càng thêm tươi
Hương thơm lan toả khắp nơi
Tăng, ni độ được bao người hữu duyên
Không phân biệt tuổi đời cao hạ
Miễn là người quyết dạ tu thân
Độ cho sạch hết duyên trần
Đó là hoa nở Vườn Xuân của Thầy
Thân dù bệnh, thầy nào quản ngại
Tuổi dù cao, nào cản bước thầy đi
Chỉ mong đồ chúng thường khi
Gắng công tu học là vui lòng thầy.
Nhớ khi xưa bao năm thầy ẩn tích
Chỉ âm thầm niệm Phật A-Di
Nhờ ơn chư Phật hộ trì
Độ cho thầy được thuận duyên giúp đời.
Hàng cư sĩ tại gia nam, nữ
Bao năm dài hỗ trợ bên thầy
Mong cho Đạo Pháp thịnh hành
Cho người con Phật được niềm vui chung
Theo thầy học đạo tu thân
Cho đời vơi nhẹ những cơn não phiền.
Quan Âm Tự kẻ tăng, người tục
Đều chí thành một dạ tiến tu.
Thầy là bóng cả, cây cao
Cho hàng tứ chúng tìm vào tựa nương
Đạo Tràng bừng toả sắc hương
Hoa Vô Ưu nở rộ mười phương cõi ngoài…

Minh Giới NGUYỄN THIỆU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: